ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไกด์
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เปนคนดี
รูปภาพ
: