ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอก
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
"แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้" มัทธิว ๖:๓๓
รูปภาพ
: