ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟิร์น
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
บุคคลผู้ใดสร้างสันติบุคคลผู้นั้นเป็นสุข
รูปภาพ
: