ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออม
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
แ บ่ ง ปั น รั ก ใ ห้ แ ก่ กั น^^
รูปภาพ
: