ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มดตะนอย
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มดตะนอย คะ !
รูปภาพ
: