ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอส
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน เราจึงรักคนอี่นด้วย
รูปภาพ
: