ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kestarksfran
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
4WP5
รูปภาพ
: