ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
adoseegaroswal
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
WPWA
รูปภาพ
: