ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ratzerconr
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
KM6H
รูปภาพ
: