ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ocauazosrodo
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระแก้ว
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
B5ZT
รูปภาพ
: