ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nardunodarr
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นราธิวาส
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
AV76
รูปภาพ
: